makro akademi Makro Akademi

Makro Akademi KPSS Kursları

Alo Kayıt makro akademi telefon +90 312 433 00 25

Kpss A

2022

KPSS ALAN BİLGİSİ 

HUKUKİKTİSATMUHASEBEMALİYE
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Ceza Hukuku
İcra - İflas Hukuku
Mikro İktisat
Makro İktisat
Para - Banka - Kredi
Uluslararası İktisat
Maliye Politikası
Türkiye Ekonomisi
İktisadi Doktrinler
Büyüme Kalkınma
Genel Muhasebe
Envanter Kayıtları
Mali Tablolar Analizi
İhtisas Muhasebesi
Maliye Teorisi
Kamu Gelirleri
Kamu Giderleri
Devlet Bütçesi
Kamu Borçları
Vergi Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Toplam 205 SaatToplam 275 SaatToplam 100 SaatToplam 75 Saat

 

Toplam Ders Saati: 655  Saat ALAN BİLGİSİ 

 1. → Kurumumuzda test, yazılı ve sözlü sınavlara yönelik eğitim verilmektedir.
 2. → KPSS ve Kurum Sınavlarına yönelik kaynaklar ücretsiz verilmektedir.
 3. → Nisan ayından itibaren alan bilgisinden 10 adet deneme sınavı yapılmaktadır.
 4. → Nisan ayından itibaren Genel Yetenek ve Genel Kültürden 10 adet deneme sınavı yapılmaktadır.
HAFTA İÇİ SABAH GRUPLARI HAFTA SONU GRUPLARI
Tarih 
5 EYLÜL 202209:00 - 14:00
3 EKİM 202209:00 - 14:00
31 EKİM 202209:00 - 14:00
21 KASIM 202209:00 - 14:00
26 ARALIK 202209:00 - 14:00
  
  
  
  
 
  
 
Tarih 
10 EYLÜL 202209:00 - 18:00
22 EKİM 202209:00 - 18:00
  
 
  


KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır.

KPSS KPSS‐A, KPSS‐B ve KPSS‐Öğretmenlik olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS‐A, diğer tüm kadrolar ise KPSS‐B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

KPSS A GRUBU KADROLAR

Başbakanlık, bakanlar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için, müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları, kontrolör ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS‐A denmektedir.

Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, iktisat, İİBF ve işletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadro|arına başvurabilmelerine imkan tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS‐A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir.

Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen‐Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Mühendislik, mimarlık, fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.

Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili omu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir. Adayların öncelikle KPSSʹYE girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban Duanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve Pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. KPSS‐A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır.

A grubu ise GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testinin yanı sıra, YABANCI DİL, İKTİSAT, HUKUK, MUHASEBE, MALİYE, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER, İSTATİSTİK, EKONOMETRİ, ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER gibi mesleki testler uygulanır. Öğretmenlik için sınava girecek adaylara ise; GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testinin yanı sıra, EĞİTİM BİLİMLERİ testi de uygulanır. A Grubu kadrolarına sadece Lisans mezunları girebilmektedir. B Grubu kadrolarına ise; Orta Öğretim,Ön lisans ve Lisans mezunları girebilmektedir.

KPSS‐ A YAŞ SINIRI

KPSS ‐ A için 35 yaştan gün almamış olma şartı aranmaktadır.

A GRUBU KADROLARININ GÖREV ALABİLECEKLERİ KAMU GÖREVLERİ NELERDİR?
Üst Kurullar (Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar)

 1. → BDDK Bankalar Yeminli Murakıplığı
 2. → BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı
 3. → TMSF Uzmanlık
 4. → Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı
 5. → Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı
 6. → Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Uzman yardımcılığı
 7. → Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Yardımcılığı

Merkez Bankası

 1. → Araştırmacı
 2. → Müfettiş Yardımcısı
 3. → Uzman Yardımcılığı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

 1. → Hazine Uzman Yardımcılığı
 2. → Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
 3. → Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcılığı
 4. → Hazine Kontrolü

Maliye Bakanlığı

 1. → Vergi Müfettişliği
 2. → Maliye Uzman Yardımcılığı
 3. → Devlet Gelir Uzmanları,
 4. → Vergi İstihbarat Uzmanları
 5. → Gelir Uzman Yardımcılığı
 6. → Defterdarlık Uzman Yardımcılığı
 7. → Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Sosyal Güvenlik Kurumları

 1. → Uzman Yardımcılığı
 2. → SGK Müfettiş Yardımcısı

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları

Adalet Bakanlığı

 1. → İdari Yargı Hakimliği
 2. → Adli Yargı Hakimliği

Başbakanlık

 1. → Başbakanlık Uzman Yardımcılığı
 2. → Planlama Uzman Yardımcılığı
 3. → Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
 4. → Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı
 5. → Başbakanlık Müfettişliği
 6. → Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçiliği

Sayıştay Denetçiliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 1. → Müfettiş Yardımcısı
 2. → Stajyer Kontrolör

İçişleri Bakanlığı

 1. → Kaymakam Adayı
 2. → İl Planlama Uzman Yardımcılığı
 3. → Dernekler Denetçi Yardımcısı
 4. → Göç Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 1. → İş Müfettiş Yardımcısı
 2. → Uzman Yardımcılığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 1. → İş Müfettiş Yardımcısı
 2. → Uzman Yardımcılığı
 3. → Avrupa Birliği Bakanlığı
 4. → Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
 5. → Ekonomi Bakanlığı
 6. → Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı

 

Ankara'nın En İyi Kpss Kursu